Szkolenia dla managerów

Rozwiń kluczowe umiejętności skutecznego managera

Podstawy zarządzania
Zarządzanie zespołem
Motywowanie pracownika
Feedback – metody udzielania informacji
Coaching – narzędzie pracy managera
Zarządzanie konfliktem
Rekrutacja i selekcja
Zarządzanie wiekiem pracowników

„Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej”.

Henry Ford

Zawartość tematyczna szkolenia

 • Podstawowe zadania/funkcje kierownicze.
 • Kierownik liderem.
 • Zarządzanie zespołem i jednostką.
 • Podstawowe zasady motywowania.
 • Zasady kontrolowania nastawionego na realizację celu.
 • Podstawy komunikacji w zarządzaniu.
 • Style przywództwa a praktyka kierowania.

Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie wiedzy na temat podstawowych funkcji kierowniczych, roli kierownika w zarządzaniu zespołem i jednostką.
 • Umiejętność delegowania i egzekwowania zadań.
 • Umiejętność stosowania technik informacji zwrotnej.
 • Umiejętność doboru metody pracy z podwładnym do jego stażu pracy.

 

SKONTAKTUJ SIĘ

„Najsilniejsze organizacje współczesnego świata to te, których liderzy szansę na rozwój dostrzegli w przewadze pracy zespołu nad wysiłkiem indywidualnym”.

Brian Tracy

Zawartość tematyczna szkolenia

 • Grupa jako zespół – czy każda grupa jest zespołem?
 • Cechy efektywnego zespołu.
 • Fazy rozwoju zespołu.
 • Reguły efektywnej pracy zespołu.
 • Motywacja zespołu.
 • Jednostka w zespole – podział ról.
 • Rola kierownika w pracy z zespołem.
 • Style przywództwa a zarządzanie zespołem.

Korzyści dla uczestników

 • Umiejętność diagnozowania sytuacji w zespole:
  • Czy grupa, którą zarządzam stanowi zespół?
  • Czego brakuje, aby zespół funkcjonował prawidłowo?
 • Umiejętność wyznaczania i przekazywania zadań członkom zespołu.
 • Umiejętność podejmowania prawidłowych decyzji związanych z delegowaniem zadań:
  • Które zadania najefektywniej wykona jednostka?
  • Które zadania przydzielić zespołowi?

 

SKONTAKTUJ SIĘ

“Ludzie są do siebie podobni bez względu na rodzaj pracy jaki wykonują…
Różnią się od siebie rodzajem wykonywanej pracy, wiekiem, płcią, wykształceniem – ale zawsze, co ma znaczenie podstawowe, pozostają jednostkami ludzkimi z ludzkimi potrzebami i motywacjami”.

Peter Drucker

Zawartość tematyczna szkolenia

 • Motywacja ludzi do pracy – teoria i praktyka.
 • Cel działań motywacyjnych.
 • Psychologiczne czynniki motywacji jednostki.
 • Rola finansowych i pozafinansowych czynników motywacji.
 • Przyczyny zmian w motywacji.
 • Motywacja zespołu.
 • Komunikacja a motywacja.
 • Organizacyjne czynniki motywacji.
 • Cechy efektywnych systemów motywacyjnych.

Korzyści dla uczestników

 • Umiejętność wykorzystania szeregu technik motywowania pracowników w praktyce.
 • Wiedza o tym, jakie działania motywują, a jakie mogą demotywować pracownika.
 • Umiejętność przygotowania planu systemu motywacyjnego we własnym zespole.
 • Umiejętność rozpoznawania indywidualnych czynników motywacyjnych.
 • Wiedza o tym, jak najlepiej wykorzystać potencjał pracownika, dzięki umiejętności właściwego dopasowania technik motywacyjnych do grupy i jednostki.
 • Umiejętność świadomego budowania zaangażowania pracowników.
 • Wiedza o tym, jak utrzymać efektywność pracy:
  • Jak zmotywować osobę długo pracującą?
  • Jak zmotywować osobę mającą monotonne zadania?
 • Zwiększenie umiejętności w zakresie komunikacji z pracownikami.
 • Umiejętność przekazywania pracownikom informacji zwrotnych i oceny w sposób motywujący.

 

SKONTAKTUJ SIĘ

„Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością, jak z własnej”.

Henry Ford

Zawartość tematyczna szkolenia

 • Co to jest FEEDBACK?
 • Czemu służy udzielanie informacji zwrotnej?
 • Co różni konstruktywny feedback od krytyki?
 • Komunikacja jako narzędzie udzielania informacji zwrotnej.
 • Techniki udzielania feedbacku.
 • Indywidualna i grupowa informacja zwrotna – jak jej udzielić?
 • Struktura rozmowy z udzieleniem informacji zwrotnej.

Korzyści dla uczestników

 • Poznanie kluczowych zasad udzielania informacji zwrotnej / technik feedbacku.
 • Uświadomienie, czemu służy informacja zwrotna i pokazanie korzyści prowadzenia rozmowy oceniającej.
 • Zdobycie umiejętności udzielania informacji zwrotnej – indywidualnej i grupowej.
 • Umiejętność odróżniania konstruktywnego feedbacku od krytyki.
 • Poznanie technik efektywnej komunikacji, która jest podstawą skutecznego udzielania informacji zwrotnej.
 • Umiejętność przyjmowania feedbacku.

 

SKONTAKTUJ SIĘ

Jak poprowadzić rozmowę z pracownikiem, by dotrzeć do punktu, w którym przestanie szukać wymówek, a zacznie kreatywnie szukać rozwiązań?
Jakie stawiać pytania? A może to jeszcze nie czas na coaching? – 80% ludzi nie jest gotowych na coaching.
Jak ułożyć sesje coachingowe?

Zawartość tematyczna szkolenia

 • Coaching – czym jest naprawdę?
 • Cechy skutecznego coacha.
 • Komunikacja podczas sesji coachingowej.
 • Coaching a superwizja.
 • Ustalanie celu sesji coachingowej.
 • Techniki coachingu.
 • Typologia pracowników i metod coachingu.
 • Metody udzielania informacji zwrotnej.
 • Dokumentacja do rozmowy coachingowej.
 • Follow up – czyli co dalej?

Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie umiejętności przeprowadzania pełnej sesji coachingowej z pracownikami.
 • Umiejętność zastosowania coachingu podczas superwizji.
 • Zdobycie umiejętności prowadzenia rozmowy w kierunku oczekiwanych rozwiązań.
 • Umiejętność doboru właściwej metody pracy (trening, coaching, mentoring) do konkretnych potrzeb rozwojowych pracownika.

 

SKONTAKTUJ SIĘ

Konflikt jest nieodzownym elementem życia każdej organizacji. Ludzie obawiają się nieporozumień, gdyż postrzegają je jedynie jako rodzaj walki, w której wynik może być tylko „wygrany – przegrany”.
W rzeczywistości sytuacja konfliktowa, to tylko skutek, który ujawnia zjawiska będące jego przyczyną.
Zauważenie przyczyn może być szansą na dalszy rozwój.

Zawartość tematyczna szkolenia

 • Konflikt – definicja sytuacji.
 • Strony i przebieg sytuacji konfliktowych.
 • Psychologiczne aspekty sytuacji konfliktowych.
 • Konflikt a style komunikacji interpersonalnej.
 • Przyczyny powstawania sytuacji konfliktowych.
 • Strategie rozwiązywania konfliktów.
 • Bariery w rozwiązywaniu konfliktów.
 • Pozytywne aspekty sytuacji konfliktowych.

Korzyści dla uczestników

 • Umiejętność rozpoznawania symptomów nadchodzących sytuacji konfliktowych.
 • Umiejętność rozpoznawania faz i stron sytuacji konfliktowych – wzrost umiejętności podejmowania działań zapobiegawczych oraz rozwiązujących spór (ja w konflikcie, inni w konflikcie).
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych – błędy w komunikacji jako częsta przyczyna powstawania sytuacji konfliktowych.
 • Poznanie strategii rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 • Wzrost umiejętności zarządzania sytuacjami konfliktowymi wśród pracowników.
 • Umiejętność stosowania działań zapobiegających nawracaniu sytuacji konfliktowych.

 

SKONTAKTUJ SIĘ

Jaką podjąć decyzję?
Na co zwrócić uwagę u kandydata?
Dać szansę na pracę w sprzedaży uczciwej, nieśmiałej dziewczynie?
Czy ten przebojowy chłopak zwiąże się z firmą na stałe, czy da z siebie wszystko?
O co zapytać kandydata w przypadku wątpliwości?

Tematyczna zawartość szkolenia

 • Metody poszukiwania kandydatów do pracy.
 • Proces rekrutacji: cele, etapy, metody.
 • Typologia kandydatów: stanowisko pracy – cechy osobowościowe i kompetencje.
 • Przygotowanie do rozmowy z kandydatem.
 • Technika zadawania pytań.
 • Psychologiczne aspekty reakcji kandydatów.
 • Rola testów psychologicznych w procesie rekrutacji.

Korzyści dla uczestników

 • Umiejętność samodzielnego przygotowania ogłoszenia rekrutacyjnego.
 • Umiejętność przeprowadzenia właściwej selekcji dokumentów rekrutacyjnych: jak odnaleźć nieścisłości, waga CV i Listu Motywacyjnego w procesie rekrutacji.
 • Znajomość metod selekcji kandydatów.
 • Znajomość i umiejętność stosowania pytań rekrutacyjnych.
 • Znajomość podziału kandydatów na typy osobowości oraz możliwość dopasowania kandydatów do stanowisk pracy.
 • Umiejętność stosowania pytań precyzujących: sprawdzanie prawdomówności kandydatów .
 • Umiejętność właściwego wprowadzania do pracy nowych pracowników.

 

SKONTAKTUJ SIĘ

„Pan Karol pracował w naszej firmie od dawna. Kiedy zostałam zatrudniona, on należał już do tych osób, których staż pracy był najdłuższy, a przecież ja jestem związana z firmą już blisko dziewiąty rok. Jest to starszy człowiek, nie wszystko może już robić, ale o firmie i swoim dziale wie więcej od każdego z pozostałych pracowników.
Czy powinien być zwolniony? Może jest dla niego jeszcze inne miejsce”.

Zawartość tematyczna szkolenia

 • Jakie korzyści może odnieść Twoje przedsiębiorstwo z utrzymania pracowników w wieku „50+”?
 • Co dzisiaj możesz zrobić, aby Twoi najlepsi ludzie, byli jak najdłużej efektywni?
 • Jaki rodzaj wsparcia i w jakich instytucjach możesz uzyskać, wdrażając politykę zarządzania wiekiem w swojej firmie?
 • W jaki sposób wykorzystać wiedzę tych doświadczonych pracowników?

Korzyści dla uczestników

 • Poznanie korzyści jakie niesie za sobą zatrudnianie osób w wieku 50l.
 • Zapoznanie się z możliwością wykorzystania doświadczenia tych osób.
 • Poznanie działań Rządu Polskiego i instytucji państwowych.
 • Identyfikacja trzech płaszczyzn zarządzania wiekiem: wewnętrznej, finansowej i rozwojowej.
 • Nabycie umiejętności motywowania pracowników 50l.

 

SKONTAKTUJ SIĘ